Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/936
Title: Telegraful Român - 1887
Authors: Roșca, Remus (Redactor provisoriu)
Keywords: gazetă românească sibiană
informare socio-culturală
informare politică
informare religioasă
informare comercială
Sibiu
Telegraful Român
informare industrială
Issue Date: 1887
Publisher: Editura și tipariul tipografiei archidiecesane
Abstract: TELEGRAFUL ROMÂN se tipăreşte neîntrerupt din 3 ianuarie 1853, la Sibiu, fiind ctitorie de suflet a marelui mitropolit Andrei Şaguna, cel începator întru toate, gazeta având cea mai lungă biografie şi existenţă din istoria presei româneşti şi chiar din aceasta parte a Europei. A fost gândită ca o gazetă politică, industrială, comercială şi literară, care să ajungă la inimile şi minţile românilor din Ardeal şi de dincolo de fruntariile lui, „aducând un licăr de speranţă şi de bucurie, un sentiment de nobleţe şi de dragoste faţă de valorile perene ale culturii române şi ale spiritualităţii ortodoxe”. Secretul dăinuirii sale neîntrerupte, stă în faptul ca a avut asigurată tiparirea în Tipografia Diecesana, înfiinţată tot de Şaguna, la 1850, instituţie care dăinuieşte şi ea până în ziua de astăzi; în al doilea rând, a rămas aşa cum l-a gândit Şaguna şi, nu în ultimul rând, a reuşit, în pofida vicisitudinilor vremilor, să fie o tribună a apărării drepturilor naţionale, sociale, şi religioase ale românilor transilvăneni.
Description: Anul XXXV al apariţiei TELEGRAFULUI ROMÂN, 1887, se tipăreşte la Sibiu, în 135 numere, extins pe 542 pagini, în perioada 3/15 ianuarie 1887 - 31 decembrie 1887 (12 ianuarie 1888). Apare de trei ori pe săptămână (marţi, joi, sâmbătă), avandu-l ca redactor provizoriu pe Remus Roşca. Cercetând conţinutul ziarului, putem constata că acesta are o construcţie clasică, publicând articole de fond, comentarii, ştiri etc. Titlurile articolelor sunt diverse, redăm, selectiv, materiale despre: Anectare în Ghimeş via Galaţi. / A VIII-a adunare generală ordinară a reuniunei femeilor române din Sibiiu. / Academia Română – Insciinţare. / Adunarea generală a institutului de credit şi economii „Albina”. / Adunarea generală a învěţătorilor din protopresbiteratul Avrigului, despărţěmêntul III al regiunei învěţătorilor gr. or. din districtul Sibiiului, ţinută în 19 şi 20 Decembre 1886 în Avrig. // Anunciu. // Anunţ. // Apel. // Avis oficial. // Avis. // Boboteaza în Sepsi-Sân-Georgiu. // Bursa de la Viena şi Pesta. // Călětoria Alteţii Sale c. r. prinţului de coroană Rudolf în Bucovina. // Călětoria principelui Ferdinand I de Coburg. // Casina română din Orăştie. // Cătră alegětorii români din Ungaria şi Trasnilvania. // Cătră onoratul public cetitoriu. // Cerculariu cătră toate oficiile protopresbiterale din archidiecesa Transilvaniei. // Cerculariu cătră toate oficiile protopresbiterale şi parochiale din archidiecesa Transilvaniei. // Cestiunea Macedoniei. // Circular. // Concurs. // Confederaţiunea balcanică. // Conferinţa dela Ateneu a dlui. A. Demetrescu – Arta de a vorbi. // Consolidarea bisericei române ortodocse din Ungaria şi Transilvania. // Convenţiunea comercială cu România. // Convocare. // Corespondenţe particulare ale „Telegrafului Român”: [Concertul reuniunei de cântări din Sibiiu; Cestiunea convenţiei vamale cu România în Austria; Sinodul protopresbiteral al tractului Cohalm ţinut în 5 Februariu 1887; Cluşiu, Alba-Iulia; Ocna; Zărand; Din părţile nordice ale Transilvaniei; Budapesta; Braşov; Mediaş; De sub „Retezatul”; Concertul Reuniunei române de cântări din Sibiu; Cetea; Sinaia; Bod; De sub Dealu-Mare; Cercul Baia de Criş; Abrud; De lângă Cincu-mare]. // Cronică din Viena. // Cronică din Zarand. // Cuvêntarea. // Dare de seamă publică. // Dare de seamă. // De pe valea mureşului. // Demonstraţiuni pentru Boulanger. // Desbaterea budgetului in dieta Ungariei. // Desbaterea proiectului de lege militar în parlamentul german. // Despre beţie şi beţivi. // Din public: Declaraţiune. // Din public. // Din senatul României. // Discursul Dlui Vicenţiu Babeş în şedinţa casei representative a dietei unguresci de la 1 Faur 1887, în cestiunea fondului disposiţional. // Discursurile la înmormântarea profesorului Aron Florian, ce s’au rostit din partea d-lor Laurian şi C. S. Marcovici. // Edict de licitaţiune. // Edict. // Episcopatul rom. catolic. // Epistola deputatului Ludovic Mocsáry cătră alegětorii sei. // Esarêndare. // FOIŢA: Despre administraţiunea internă a bancelor (de I. G. Courelle – Seneiul); Seara în ajunul nunţii; Tesaurăria casei domnitoare în Viena; Folosul înfiinţării de şcoale practice pre lângă seminariile noastre pedagogice; O maimuţă; Mângăere sau durere?; Ce ne stînge de pe faţa pămêntului – Nistor şi Lazur; Cum am redactat eu un jurnal economic – Schiţă de Mark Twain; Corbea haiducul; Suvenir dela esamene; Din mitologia vechilor egipteni]. // Ieremiadele „Tribunei”. // Incheerea anului scolastic la seminariul „Andreian”. // Închiriare. // Instrucţiuni asupra měsurilor de luat contra turbării cânilor. // Istoriografia asupra românilor. // Timpuri contimporane. // Academia Română – Sesiunea generală din anul 1887. // Mlaştina de turfă. // Tesaurul dela Petroasa. // Imn şi odă. // Iubileu la 70 de ani al dlui ministru August Trefort. // La Rusciuc. // La Sofia. // Legitimat de primariul. // Loc deschis. // Loterie. // Doi sfinţi (istorioară arăbească - după L.X. de P.O.). // Visul lui Petru – Poveste de iunior. // Documente pentru limbă şi istoriă. // Metropolitul Miron Romanul. // Învěţatul popa Petru din Hodac. // Mersul trenurilor pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 1 Octobre 1886. // Ministrul Boulanger. // Mocsáry. // Mulţămită publică. // Musica vocală în scoalele rurale. // Necrolog. // Negoţierile cu România. // O interpelare. // O interpelaţiune. // O istorie ce ni se impune. // Părechea regală română. // Partea scientifică şi literară: streinii despre noi. // Pelşul. // Planul dlui Bismarck. // Politica rusească în ţěrile române. // Dr. Silvestru Morariu Andrieviciu. // Posta redacţiunei. // Prenumeraţiune nouă la „Telegraful Român”. // Principele Alecsandru al Bulgariei – Aměnunte din viaţa şi guvernarea sa, scrise de preotul Adolf Koch, duhovnicul principelui. // Principele Alecsandru despre detronarea sa. // Convenţiunea veterinară dintre Austro-Ungaria şi România. // Principiile fundamentale din pedagogia scientifică, cu deosebită privire asupra lui Herbart. // Propăşirea bisericei noastre. // Publicare de concurs. // Publicaţiune. // Raport general. // Recesiune. // Reflecsiuni la corespondenţa „De sub Retezatul”. // Rěspuns la reflecsiunile dlui „S”. // Resultatele financiare în anul 1886. // Revista politică. // Revolta din Silistra. // Sciinţele naturale în primii ani ai scoalei poporale. // Scoalele române şi grece. // Scopul şi modul propunerei limbei materne în scoalele poporale. // Scrisori din Bulgaria. // Serbarea din Berlin. // Sinodul archidiecesan. // Din părţile Haţegului. // De sub poalele „Surului”. // Un abus. // Un cuvênt pentru înfiinţarea de asociaţiuni pentru cultura morală a poporului. // Varietăţi. // Vorbirea rostită de d-l Trian Dodă cu ocasiunea alegerei de deputat dietal în cercul Caransebeş. // etc.
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/936
Other Identifiers: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/12388
Appears in Collections:Telegraful Român (publicatii complete din anii 1880-1889)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telegraful_Roman_1887_nr.1.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 1. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 3/15 Ianuariu 1887.7.08 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.2.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 2. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 8/20 Ianuariu 1887.6.43 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.3.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 3. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 10/22 Ianuariu 18876.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.4.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 4. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 13/25 Ianuariu 18876.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.5.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 5. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 15/27 Ianuariu 18876.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.6.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 6. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 17/28 Ianuariu 18876.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.7.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 7. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 20 Ianuariu (1 Februariu) 18876.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.8.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 8. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 22 Ianuariu (3 Februariu) 18876.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.9.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 9. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 24 Ianuariu (5 Februariu) 18876.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.10.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 10. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 27 Ianuariu (8 Februariu) 18876.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.11.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 11. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 29 Ianuariu (10 Februariu) 18876.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.12.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 12. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 5/17 Februariu 18876.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.13.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 13. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 7/19 Februariu 18876.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.14.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 14. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 10/22 Februariu 18876.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.15.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 15. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 12/24 Februariu 18876.96 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.16.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 16. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 14/26 Februariu 18876.92 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.17.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 17. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 17 Februariu (1 Martie) 18876.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.18.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 18. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 19 Februariu (3 Martie) 18876.96 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.19.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 19. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 21 Februariu (5 Martie) 18876.92 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.20.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 20. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 24 Februariu (8 Martie) 18876.91 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.21.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 21. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 26/10 Martie 18876.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.22.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 22. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 28 Faur (12 Martie) 18876.96 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.23.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 23. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 3/15 Martiu 18877.04 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.24.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 24. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 5/17 Martiu 18876.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.25.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 25. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 7/19 Martiu 18877.13 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.26.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 26. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 10/22 Martiu 18876.53 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.27.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 27. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 12/24 Martiu 18877.77 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.28.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 28. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 14/26 Martiu 18877.91 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.29.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 29. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 17/29 Martiu 18877.55 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.30.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 30. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 19/30 Martiu 18877.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.31.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 31. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 21 Martiu, (2 Apriliu.) 18877.39 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.32.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 32. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 24 Martiu, (5 Aprilie.) 18877.31 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.33.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 33. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 28 Martiu, (9 Aprilie.) 18877.41 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.34.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 34. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 31 Martiu, (12 Aprilie.) 18877.54 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.35.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 35. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 2/14 Aprile 18877.33 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.36.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 36. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 4/16 Aprile 18877.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.37.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 37. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 9/21 Aprile 18877.41 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.38.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 38. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 11/23 Aprile 18877.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.39_.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 39. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 14/26 Aprile 18877.83 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.40.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 40. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 16/28 Aprile 18877.44 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.41.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 41. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 18/30 Aprile 18877.25 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.42.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 42. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 21 Aprile (3 Maiu) 18877.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.43.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 43. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 27 Aprile (7 Maiu) 18877.48 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.44.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 44. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 28 Aprile (10 Maiu) 18878.15 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.45.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 45. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 30 Aprile (12 Maiu) 18877.44 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.46.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 46. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 2/14 Maiu 18877.23 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.47.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 47. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 5/17 Maiu 18877.43 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.48.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 48. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 7/19 Maiu 18877.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.49.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 49. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 9/21 Maiu 18877.45 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.50.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 50. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 12/24 Maiu 18877.27 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.51.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 51. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 16/28 Maiu 18877.17 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.52.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 52. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 19/31 Maiu 18877.09 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.53.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 53. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 23 Maiu (4 Iuniu) 18877.5 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.54.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 54. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 28 Maiu (9 Iuniu) 18877.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.55.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 55. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 30 Maiu (11 Iuniu) 18877.55 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.56.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 56. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 2/14 Iuniu 18877.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.57.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 57. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 4/16 Iuniu 18877.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.58.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 58. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 6/18 Iuniu 18877.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.59.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 59. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 9/21 Iuniu 18877.41 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.60.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 60. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 11/23 Iuniu 18877.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.61.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 61. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 13/25 Iuniu 18877.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.62.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 62. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 16/28 Iuniu 18877.45 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.63.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 63. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 18/30 Iuniu 18877.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.64.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 64. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 20 Iuniu (2 Iuliu) 18877.43 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.66.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 66. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 27 Iuniu (9 Iuliu) 18877.27 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.67.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 67. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 2/14 Iuliu 18877.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.68.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 68. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 4/16 Iuliu 18877.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.69.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 69. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 7/19 Iuliu 18877.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.70.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 70. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 9/21 Iuliu 18877.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.71.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 71. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 11/23 Iuliu 18877.47 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.72.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 72. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 14/26 Iuliu 18877.36 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.73.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 73. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 16/28 Iuliu 18877.39 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.74.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 74. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 18/30 Iuliu 18877.44 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.75.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 75. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 23 Iuliu (4 August) 18877.35 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.76.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 76. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 25 Iuliu (6 August) 18876.91 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.77.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 77. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 28 Iuliu (9 August) 18876.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.78.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 78. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 30 Iuliu (11 August) 18876.95 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.79.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 79. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 1/13 August 18877.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.80.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 80. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 4/16 August 18876.86 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr.65.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 65. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 23 Iuniu (5 Iuliu) 18877.31 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 81.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 81. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 8/20 August 18875.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 82.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 82. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 11/23 August 18875.44 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 83.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 83. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 13/25 August 18875.56 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 84.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 84. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 18/30 August 18876.04 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 85.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 85. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 20 August (1 Septembre) 18875.92 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 86.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 86. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 22 August (6 Septembre) 18875.44 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 87.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 87. Anul XXXV. Sibiiu, Marţi 25 August (6 Septembre) 18875.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 88.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 88. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 27 August (8 Septembre) 18875.36 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 90.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 90. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 3/15 Septembre 18875.77 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 91.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 91. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 5/17 Septembre 18875.55 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 92.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 92. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 10/22 Septembre 18875.92 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 93.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 93. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 12/24 Septembre 18875.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 94.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 94. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 17/29 Septembre 18875.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 95.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 95. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 19 Septembre (1 Octobre) 18875.77 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 96.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 96. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 22 Septembre (4 Octobre) 18875.97 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 97.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 97. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 24 Septembre (6 Octobre) 18875.77 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 98.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 98. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 26 Septembre (8 Octobre) 18875.9 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 99.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 99. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 29 Septembre (11 Octobre) 18875.59 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 100.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 100. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 11/13 Octobre 188t5.54 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 101.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 101. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 3/15 Octobre 18875.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 102.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 102. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 6/18 Octobre 18875.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 103.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 103. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 8/20 Octobre 18875.4 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 104.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 104. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 10/22 Octobre 18875.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 105.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 105. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 13/25 Octobre 18875.9 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 106.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 106. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 17/29 Octobre 18875.88 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 107.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 107. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 20 Octobre (1 Novembre) 18876.19 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 108.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 108. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 22 Octobre (3 Novembre) 18876.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 109.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 109. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 24 Octobre (5 Novembre) 18876.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 110.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 110. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 29 Octobre (10 Novembre) 18876.84 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 111.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 111. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 31 Octobre (12 Novembre) 18876.92 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 112.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 112. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 3/15 Novembre 18877.1 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 113.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 113. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 5/17 Novembre 18876.87 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 114.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 114. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 7/19 Novembre 18877.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 115.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 115. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 10/22 Novembre 18876.95 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 116.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 116. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 12/24 Novembre 18876.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 117.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 117. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 14/26 Novembre 18876.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 118.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 118. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 17/29 Novembre 18877.04 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 119.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 119. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 19 Novembre (1 Decembre) 18876.95 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 120.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 120. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 24 Novembre (6 Decembre) 18876.91 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 121.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 121. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 26 Novembre (8 Decembre) 18877.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 122.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 122. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 28 Novembre (10 Decembre) 18876.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 123.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 123. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 1/13 Decembre 18876.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 124.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 124. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 3/15 Decembre 18876.97 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 125.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 125. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 5/17Decembre 18876.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 126.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 126. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 8/22 Decembre 18876.88 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 127.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 127. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 10/22 Decembre 18876.59 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 128.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 128. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 12/24 Decembre 18876.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 129.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 129. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 15/27 Decembre 18876.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 130.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 130. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 17/29 Decembre 18876.55 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 131.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 131. Anul XXXV. Sibiiu, Sâmbătă 19/31 Decembre 18876.36 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 132.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 132. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 22 Decembre, (2 Ianiariu 1888) 18876.43 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 133.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 133. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 24 Decembre, (5 Ianiariu 1888) 18876.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 134.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 134. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 29 Decembre, (10 Ianiariu 1888) 18876.23 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 135.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 135. Anul XXXV. Sibiiu, Joi 31 Decembre, (12 Ianiariu 1888) 18876.42 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1887_nr. 89.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1887. Nr. 89. Anul XXXV. Sibiiu, Marți 1/13 Septembre 18875.45 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful-Roman-1887.jpgTelegraful Roman 1887756.78 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.