Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/941
Title: Telegraful Român - 1888
Authors: Roșca, Remus (Redactor provisoriu)
Keywords: gazetă românească sibiană
informare socio-culturală
informare politică
informare religioasă
Telegraful Român
Sibiu
informare comercială
informare industrială
Issue Date: 1888
Publisher: Editura si tipariul tipografiei archidiecesane
Abstract: TELEGRAFUL ROMÂN se tipăreşte neîntrerupt din 3 ianuarie 1853, la Sibiu, fiind ctitorie de suflet a marelui mitropolit Andrei Şaguna, cel începator întru toate, gazeta având cea mai lungă biografie şi existenţă din istoria presei româneşti şi chiar din aceasta parte a Europei. A fost gândită ca o gazetă politică, industrială, comercială şi literară, care să ajungă la inimile şi minţile românilor din Ardeal şi de dincolo de fruntariile lui, „aducând un licăr de speranţă şi de bucurie, un sentiment de nobleţe şi de dragoste faţă de valorile perene ale culturii române şi ale spiritualităţii ortodoxe”. Secretul dăinuirii sale neîntrerupte, stă în faptul ca a avut asigurată tiparirea în Tipografia Diecesana, înfiinţată tot de Şaguna, la 1850, instituţie care dăinuieşte şi ea până în ziua de astăzi; în al doilea rând, a rămas aşa cum l-a gândit Şaguna şi, nu în ultimul rând, a reuşit, în pofida vicisitudinilor vremilor, să fie o tribună a apărării drepturilor naţionale, sociale, şi religioase ale românilor transilvăneni.
Description: Anul XXXVI al apariţiei TELEGRAFULUI ROMÂN, 1888, se tipăreşte la Sibiu, în 134 numere, extins pe 542 pagini, în perioada 5/17 ianuarie 1888 - 31 decembrie 1888 (12 ianuarie 1889). Apare de trei ori pe săptămână (marţi, joi, sâmbătă), avandu-l ca redactor provizoriu pe Remus Roşca.Titlurile articolelor sunt diverse, redăm, selectiv, materiale despre: „ALBINA” institut de credit și economii în Sibiiu. / „Curs de limba maghiară pentru scoalele poporale” de I. Molnar (3 broșure) Sibiiu 1888. / „Romänische Revue”. / „Tribuna” la înălțimea misiunei sale. / „Un act de rea credință.”. / Academia română. Sesiunea generală din anul 1888. Raportul secretariului general asupra locrărilor făcute în anul 1887-88. / Alegerea de deputat dietal a protopresbiterului Mihaiu Popoviciu ținută în 27 Ianuariu (8 Faur) a. c. / Amintiri. / Anunciu. // Apel cătră femeile române. // Apel cătră toți alegĕtorii de partidul național român din cercul electoral al Caransebeșului. // Apel. // Àrverési hirdetmény. // Audiatur et altera pars. // Avis. // Bibliografie. // Bursa de Viena și Pesta. // Cas de moarte. // Casă de vêndare. // Cercul electoral sinodal-congresual Deva-Orĕștie. // Cerculariu cătră toate oficiile protopresbiterale și parochiale și cătră toate organele scolare din archidiecesa ortodocsă română a Transilvaniei. // Cestiuni bisericesci. // Cine sunt membrii unui sinod parochial? Colectă. // Concurs repețit. // Concurs. // Contul bilanțului. // Convocare. // Convocatoriu. // Corespondențe particulare ale ”Telegrafului Român”. // Cronică din Zarand. // Cu privire la activitatea organelor bisericesci din parochie. // Cuvêntare presidială ținută la deschiderea sinodului archidiecesan. // Cuvêntare. // Dare de samă, asupra mersului societății studenților români din Zürich dela 1 Ianuariu 1887 pănă la 1 Ianuariu 1888. // Dare de seamă și mulțămită publică. // Deputatul nou din cercul Caransebeș. // Despre o filială a reuniunei higenice-regnicolare, ce ar fi sĕ se înființeze în Sibiiu. // Despre unele îmbolnăviri repentine. Amețala (Leșinul). Epilepsia. // Din esperiințele și datorințele mele preoțesci în biserica greco-orientală. // Din public: Încunosciințare. // Din public. // Din susu Oltului. // Din viața constituțională bisericească. // Din viața împĕratului Wilhelm. // Discurs rostit de Zevedeiu Murĕșianu învĕțătoriu și catichet în S.-Sebeș, cu ocasiunea adunărei generale a despărțĕmêntului al IV-lea al Asociațiunei Transilvaniei pentru literatura română și cultura poporului român, ținută în Mercurea în 2 Octobre 1887. // Doamna Antonina de Gerando directoara scoalei superioare de fete în Cluș. // Domnul Alesandru Mocsonyi despre situațiunea politică. // Edict. // Foița: Ceva despre monumentele antice de architectură ale Egiptului. După Dr. C. Oppel.; Din vremuri mai vechi. O trăsătură caracteristică din viața bisericească.; Documente pentru limbă și istoriă.; Foi din diarul sêrmanului preot din Wiltshire.; Mâna de aur. Reamintire din o călătoriă în Rusia.; Monumentul Mariei Teresia în Viena.; Pârga literară din Caransebeș.; „Numai cinci minute”- Copie de pe natură, de M. G. Saphir.; Pisica la têrg. Intêmplare adevĕrată.; Predică la diua de anul nou 1888, când s`a serbat centenarul bisericei greco-orientale din Brețcu (Bereczk.); Rosa albă. Un episod din resbelul mexicano-francez.; Signul. Reminiscențe din viața scolară. // Gura pĕcătosului adevĕr grăesce. // Hirdetmény. // Iacob Bologa. // Impĕratul Friderich III. 1931-1888. // Impĕratul Wilhelm I. // Ingrășarea paserilor prin îndopare mecanică. // Invĕțămêntul industriilor de casă. // Invitare. // La situațiunea esternă și internă. // Loc deschis. // Loterie. // Lucrul de mână în scoala poporală de băieți. // Mai nou. // Manopere electorale. // Mersul trenurilor pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. // Miseriile Brașovului. // Morbul caracteristic și mai lățit în această țară este mistuirea cea rea. // Mulțămită publică. // Nihiliștii nostri. // Notificare oficială. // Picăturile de stomach Mariazeller. // Pilurile curățitoare ale lui Seigel. Cel mai bun mijloc contra încuerei și a nefuncționărei ficatului. // Posta redacțiunei. // Prenumerațiune nouă la „Telegraful Român”. // Program pentru têrgul de vite.... // Psichologia în educațiune. // Publicare de licitațiune. // Publicațiune. // Raportul comitetului femeilor române din Sibiiu, cetit în adunarea generală din 11 Martiu a. c.. // Raportul comitetului reuniunei române de cântări din Sibiu. // Raportul direcțiunei institutului de credit și economii „Albina,” cetit în adunarea generală a XV, ținută la 30 Martiu 1888. // Reflecsiuni la tractatul „Din esperințele și dorințele mele în biserica greco-orintală”. // Reuniunea femeilor române din Ardeal și provincie. // Revista politică. // România și presa francesă. // Sbuciumări sociale. // Se dă în arêndă! // Se deschide abonament pe anul 1888. // Sinodul archidiecesan. // Spre orientare. // Și minciuna e vorbă. // Turnătoriă de clopote și de metal a lui Antonie Novony. // Un resunet. // Varietăți. //
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/941
Other Identifiers: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/12389
Appears in Collections:Telegraful Român (publicatii complete din anii 1880-1889)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telegraful_Roman_1888_nr 1.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 1. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 5/17 Ianuariu, 1888.9.83 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 2.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 2. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 9/21 Ianuariu, 1888.8.32 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 3.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 3. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 12/23 Ianuariu, 1888.7.4 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 4.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 4. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 14/26 Ianuariu, 1888.7.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 5.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 5. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 16/28 Ianuariu, 1888.9.63 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 6.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 6. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 19/31 Ianuariu, 1888.7.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 7.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 7. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 21 Ianuariu, (2 Februariu) 1888.7.21 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 8.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 8. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 23 Ianuariu, (4 Februariu) 1888.7.28 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 9.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 9. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 26 Ianuariu, (7 Februariu) 1888.7.91 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 10.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 10. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 28 Ianuariu, (9 Februariu) 1888.7.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 11.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 11. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 30 Ianuariu, (11 Februariu) 1888.7.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 12.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 12. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 4/16 Februariu 1888.7.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 13.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 13. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 6/18 Februariu 1888.7.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 14.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 14. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 9/21 Februariu 1888.7.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 15.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 15. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 11/23 Februariu 1888.7.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 16.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 16. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 13/25 Februariu 1888.7.88 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 17.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 17. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 16/28 Februariu 1888.7.56 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 18.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 18. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 18 Februariu (1 Martiu) 1888.7.78 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 19.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 19. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 20 Februariu (3 Martiu) 1888.7.87 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 20.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 20. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 23 Februariu (6 Martiu) 1888.7.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 21.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 21. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 25 Februariu (8 Martiu) 1888.7.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 22.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 22. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 27 Februariu (10 Martiu) 1888.7.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 23.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 23. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 1/13 Martiu 1888.9.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 24.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 24. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 3/15 Martiu 1888.7.9 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 25.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 25. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 5/17 Martiu 1888.7.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 26.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 26. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 8/20 Martiu 1888.7.82 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 27.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 27. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 10/22 Martiu 1888.7.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 28.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 28. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 12/24 Martiu 1888.7.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 29.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 29. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 15/27 Martiu 1888.7.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 30.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 30. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 17/29 Martiu 1888.7.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 31.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 31. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 19/31 Martiu 1888.7.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 32.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 32. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 22 Martiu (3 Aprile) 1888.7.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 33.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 33. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 24 Martiu (5 Aprile) 1888.7.77 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 34.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 34. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 29 Martiu (10 Aprile) 1888.7.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 35.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 35. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 31 Martiu (12 Aprile) 1888.7.78 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 36.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 36. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 2/14 Aprile 1888.7.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 37.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 37. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 5/17 Aprile 1888.7.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 38.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 38. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 7/19 Aprile 1888.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 39.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 39. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 9/21 Aprile 1888.7.44 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 40.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 40. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 12/24 Aprile 1888.7.83 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 41.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 41. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 14/26 Aprile 1888.7.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 42.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 42. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 16/28 Aprile 1888.7.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 43.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 43. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 19 Aprile (1 Maiu) 1888.7.45 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 44.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 44. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 21 Aprile (3 Maiu) 1888.7.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 45.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 45. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 28 Aprile (11 Maiu) 1888.7.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 46.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 46. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 30 Aprile (12 Maiu) 1888.7.78 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 47.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 47. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 3/15 Maiu 1888.9.98 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 48.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 48. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 5/17 Maiu 1888.11.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 49.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 49. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 7/19 Maiu 1888.7.77 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 50.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 50. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 10/22 Maiu 1888.7.38 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 51.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 51. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 12/24 Maiu 1888.7.42 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 52.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 52. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 14/26 Maiu 1888.7.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 53.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 53. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 17/29 Maiu 1888.7.4 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 54.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 54. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 19/31 Maiu 1888.8.19 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 55.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 55. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 24 Maiu (5 Iuniu) 1888.7.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 56.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 56. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 26 Maiu (7 Iuniu) 1888.7.21 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 57.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 57. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 28 Maiu (9 Iuniu) 1888.8.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 58.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 58. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 31 Maiu, (12 Iuniu) 1888.7.34 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 59.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 59. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 4/16 Iuniu 1888.7.5 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 60.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 60. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 7/19 Iuniu 1888.7.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 61.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 61. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 9/21 Iuniu 1888.7.24 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 62.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 62. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 11/23 Iuniu 1888.7.59 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 63.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 63. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 16/28 Iuniu 1888.7.14 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 64.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 64. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 18/30 Iuniu 1888.7.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 65.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 65. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 21 Iuniu (3 Iuliu) 1888.7.88 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 66.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 66. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 23 Iuniu (5 Iuliu) 1888.7.53 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 67.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 67. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 28 Iuniu (10 Iuliu) 1888.7.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 68.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 68. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 2/14 Iuliu 1888.7.29 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 69.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 69. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 5/17 Iuliu 1888.7.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 70.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 70. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 7/19 Iuliu 1888.7.22 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 71.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 71. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 9/21 Iuliu 1888.7.54 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 72.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 72. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 12/24 Iuliu 1888.7.16 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 73.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 73. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 14/26 Iuliu 1888.7.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 74.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 74. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 16/28 Iuliu 1888.7.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 75.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 75. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 19/31 Iuliu 1888.7.2 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 76.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 76. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 23 Iuliu 4 (August) 1888.7.35 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 77.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 77. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 26 Iuliu (7 August) 1888.6.99 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 78.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 78. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 28 Iuliu (9 August) 1888.7.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 79.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 79. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 30 Iuliu (11 August) 1888.7.5 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 80.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 80. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 2/14 August 1888.7.56 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 81.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 81. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 4/16 August 1888.7.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 82.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 82. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 9/21 August 1888.7.56 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 83.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 83. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 11/23 August 1888.7.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 84.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 84. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 13/25 August 1888.7.89 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 85.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 85. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 18/30 August 1888.7.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 86.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 86. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 20 August (1 Septembre) 1888.7.66 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 87.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 87. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 23 August (4 Septembre) 1888.7.45 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 88.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 88. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 25 August (6 Septembre) 1888.7.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 89.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 89. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 27 August (8 Septembre) 1888.7.63 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 90.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 90. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 1/13 Septembre 1888.7.24 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 91.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 91. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 3/15 Septembre 1888.7.96 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 92.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 92. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 6/18 Septembre 1888.12.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 93.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 93. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 10/22 Septembre 1888.7.38 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 94.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 94. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 13/25 Septembre 1888.11.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 95.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 95. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 17/29 Septembre 1888.7.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 96.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 96. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 20 Septembre (2 Octombre) 1888.7.98 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 97.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 97. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 22 Septembre (2 Octobre) 1888.7.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 98.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 98. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 24 Septembre (6 Octobre) 1888.7.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 99.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 99. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 27 Septembre (9 Octobre) 1888.7.96 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 100.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 100. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 29 Septembre (11 Octobre) 1888.7.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 101.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 101. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 1/13 Octobre 1888.7.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 102.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 102. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 4/16 Octobre 1888.7.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 103.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 103. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 6/18 Octobre 1888.7.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 104.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 104. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 8/20 Octobre 1888.7.63 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 105.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 105. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 11/23 Octobre 1888.7.78 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 106.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 106. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 13/25 Octobre 1888.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 107.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 107. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 18/30 Octobre 1888.7.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 108.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 108. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 20 Octobre, (1 Novembre) 1888.7.9 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 109.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 109. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 22 Octobre, (3 Novembre) 1888.7.77 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 110.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 110. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 25 Octobre, (6 Novembre) 1888.8.42 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 111.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 111. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 29 Octobre, (10 Novembre) 1888.7.39 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 112.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 112. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 1/13 Novembre 1888.7.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 113.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 113. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 3/15 Novembre 1888.7.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 114.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 114. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 5/17 Novembre 1888.7.47 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 115.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 115. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 10/22 Novembre 1888.7.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 116.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 116. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 12/24 Novembre 1888.7.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 117.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 117. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 15/27 Novembre 1888.7.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 118.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 118. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 17/29 Novembre 1888.8.18 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 119.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 119. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 19 Novembre (1 Decembre) 1888.7.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 120.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 120. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 24 Novembre (6 Decembre) 1888.8.06 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 121.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 121. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 26 Novembre (8 Decembre) 1888.8.09 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 122.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 122. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 29 Novembre (11 Decembre) 1888.9.54 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 123.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 123. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 1/13 Decembre 1888.7.77 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 124.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 124. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 3/15 Decembre 1888.7.98 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 125.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 125. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 8/20 Decembre 1888.7.95 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 126.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 126. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 10/22 Decembre 1888.7.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 127.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 127. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 13/25 Decembre 1888.7.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 128.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 128. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 15/27 Decembre 1888.8.07 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 129.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 129. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 17/29 Decembre 1888.7.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 130.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 130. Anul XXXVI. Sibiiu, Marți 20 Decembre 1888, (1 Ianuariu 1889).7.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 131.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 131. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 22 Decembre 1888, (3 Ianuariu 1889).8.34 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 132.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 132. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 24 Decembre 1888, (5 Ianuariu 1889).7.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 133.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 133. Anul XXXVI. Sibiiu, Joi 29 Decembre 1888, (10 Ianuariu 1889).7.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful_Roman_1888_nr 134.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1888. Nr. 134. Anul XXXVI. Sibiiu, Sâmbătă 31 Decembre 1888, (12 Ianuariu 1889).8.17 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful-Roman-1888.jpgTelegraful Roman 1888669.57 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.