Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3572
Title: 23 august 1944. Documente: 1944 -1945. Volumul III
Authors: Ardeleanu, Ion (coordonator)
Arimia, Vasile (coordonator)
Mușat, Mircea (coordonator)
Keywords: 23 august 1944
documente
perioada 1944-1945
istorie
Issue Date: 1985
Publisher: Editura Științifică și Enciclopedică
Abstract: Notă asupra volumelor III și IV * Cuvînt înainte * Introducere * Introduction * Lista documentelor * List of documents * Documente Volumele III și IV din seria 23 August 1944. Documente reflectă evenimentele petrecute în România în perioada august 1944 — august 1945. Marea majoritate a materialelor provin din arhivele interne și din presă. Multe sînt originare din arhive străine, în special americane și engleze, altele au fost preluate din presa străină sau din buletinele transmise de agențiile de presă și radio. Indiferent de proveniență, documentele din aceste volume se referă la evenimentele ce s-au succedat în perioada respectivă în România și în alte țări participante la conflagrație. Marea lor majoritate evidențiază lupta poporului român pentru eliberarea întregului teritoriu național și, după 25 octombrie 1944, participarea țării noastre la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, contribuție materializată atît prin efortul militar direct al armatelor angajate în operații, cît și prin cel material, făcut de întreaga economie națională pentru susținerea și asigurarea frontului. O serie de documente consemnează preocuparea diferitelor categorii sociale, forțe politice, pentru rezolvarea problemelor pe care le impuneau refacerea vieții economice a țării, grav lovită în timpul războiului, precum și îndeplinirea condițiilor armistițiului semnat la 12 septembrie 1944 cu Națiunile Unite la Moscova. Este evidențiată, de asemenea, preocuparea forțelor burgheze participante la organizarea marii ridicări la luptă din August 1944 de a pune stavilă continuării procesului revoluționar, de a se reveni la cadrele politice, sociale și economice specifice regimului burghez parlamentar de dinaintea instaurării dictaturii regale. În același cadru, al confruntărilor politice interne, documentele prezintă acțiunile întreprinse de Partidul Comunist Român, celelalte partide și organizații democratice din Frontul Național-Democratic, pentru cucerirea și impunerea de drepturi și libertăți, pentru înfăptuirea unor reforme economice, politice și sociale în consens cu interesele și năzuințele maselor largi populare. Lupta pentru putere dintre forțele politice ce reprezentau clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea progresistă și cele ale burgheziei se reflectă astfel la adevăratele ei dimensiuni în chiar documentele programatice ce au direcționat eforturile protagoniștilor, în consemnările directe ce au înregistrat evoluția confruntărilor. Din punctul de vedere al celui de-al doilea aspect este ilustrativă, spre exemplu, evoluția manifestațiilor, adunărilor și mitingurilor organizate în București: de la cifra de 30 000 de participanți la sfîrșitul lunii septembrie 1944, la uriașa cifră de 800 000 la 6 martie 1945. Despre aceste ridicări la luptă s-a scris foarte mult în presa timpului. Pentru lucrarea de față au fost însă reținute numai cîteva din acele documente care relatează despre marile adunări populare în cadrul cărora s-au adoptat moțiuni de importanță majoră pentru masele largi populare. Multe documente se referă la lupta pentru democratizarea aparatului de stat, pentru înlăturarea din instituții, din întreprinderi și fabrici a elementelor vechiului regim, care, sub diferite forme, se opuneau procesului firesc al transformărilor înnoitoare. Ele exprimă dorința de a pune în fruntea organelor administrației de stat elemente cinstite, hotărîte să înfăptuiască măsurile propuse prin Platforma-program din septembrie 1944 și prin programul de guvernare al p.N.D. din ianuarie 1945. Datele și informațiile oferite de documente dezvăluie presiunile la care a fost supus guvernul de către forțele democratice pentru a adopta, măsurile pe care le impuneau noua situație, noile condiții, și îndeosebi pentru instaurarea unui guvern care, prin componența sa, să oglindească noul raport de forțe din țară. Pentru a oferi cititorului posibilitatea de a judeca obiectiv, mai aproape de realitatea timpului, evenimentele din perioada tratată, au fost incluse materiale emise de cele mai reprezentative instituții, partide, grupări sau personalități politice din țară, chiar dacă ele cuprind uneori orientări sau opinii contradictorii. S-au evitat, pe cît posibil, acele documente care conțin aprecieri eronate, denigrări etc., indiferent de surse. Pentru a se înțelege mai bine condițiile în care s-a încheiat Convenția de armistițiu cu Națiunile Unite, cum a fost aplicat armistițiul, discuțiile purtate pe marginea sa, cititorului i se pun la dispoziție atît documente interne, cît și materiale provenind de la reprezentanții statelor care făceau parte din Comisia Aliată de Control, din care se poate urmări evoluția poziției Aliaților atît față de prevederile Convenției, cît și față de diferitele grupări și partide politice din România. Alte documente oglindesc situația economică, politică și socială din nordul Transilvaniei, atît înainte, cît și după 25 octombrie 1944. O mare parte a documentelor incluse în cele două volume se referă la luptele duse de Armata Română, împreună cu Armata Roșie, pentru elibe rarea Ungariei și Cehoslovaciei. Sînt prezentate comunicate ale Ministerului de Război, ordine de zi prin care înaltul Comandament Sovietic, Ministerul de Război român sau comandamente ale armatei române citează, pentru fapte de eroism,, unități, subunități, ofițeri și 'soldați; comunicate, rapoarte și sinteze,- însemnări din jurnale de război, reportaje de pe front etc. în volume 'sînt cuprinse și documente care reflectă principiile politicii externe a României din perioada august 1944 — august 1945. Precizăm că toate documentele au fost reproduse în forma în care au fost redactate, cu excepția ortografiei, actualizată în situații stridente, indieîndu-se elementele de identificare necesare (cota, arhiva, microfilmul, ziarul etc.). Cele străine au fost transcrise după original și traduse în limba română. Regulile tehnice după care s-a lucrat sînt cele indicate în Nota asupra ediției, publicată la volumul I. Indicele selectiv ce însoțește lucrarea include problematica celor 4 volume publicate pînă acum în seria 23 August 1944. Documente. Pentru a facilita identificarea unităților militare care au participat la lupte în intervalul 24 august 1944—12 mai 1945 s-a anexat un tabel cu comandamentele, marile unități și unitățile armatei române participante la războiul antihitlerist. Pentru colaborarea și rolul avut în pregătirea voi. III-IV în vederea tipăririi se cuvine să mulțumim colectivului Editurii Științifice și Enciclopedice, în frunte cu directorul acesteia, dr. Mircea Mâciu, ca și redactorilor Maria Stanciu și Ioan Opriș și tehnoredactorului Ștefania Mihai. Un cuvînt de mulțumire îl aducem aici Bibliotecii Academiei R.S.R., care a asigurat cu mare promptitudine o serie de documente în vederea cercetării și documentării, ca și conducerii Arhivei Ministerului Afacerilor Externe.
Description: Ardeleanu, Ion; Arimia, Vasile; Mușat, Mircea. 23 august 1944. Documente: 1944 -1945. Vol. III. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985, 612 p. Direcția Generală a Arhivelor Statului; Centrul de Studii și Cercetări de Istorie și Teorie Militară Referenți științifici: Ștefan Lache; Nicolae Petreanu; Ioan Scurtu; Ion Spălățelu; Au mai colaborat: Tudor Bucur, Emilia Cohn, Maria Dragomir, Ion Dumitriu Snagov, Mihaela Ilie, Rodica Mușetoiu, Viorica Oancea, Ion Pătroiu, Cristian Popișteanu, Sabine Spermezan
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3572
Appears in Collections:23 August 1944. Documente

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Coperta_23 August 1944. Documente_vol 3+pagina de titlu.jpgCoperta volumului coordonat de Ardeleanu, Ion; Arimia, Vasile; Mușat, Mircea, cu titlul: 23 august 1944. Documente: 1944 -1945. Vol. III. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985, 612 p.1.13 MBJPEGView/Open
Cuprins_Lista Documentelor_ 23 August 1944-Documente-1944-1945_Vol 3.pdfCuprinsul și Lista documentelor din cadrul volumului coordonat de Ardeleanu, Ion; Arimia, Vasile; Mușat, Mircea, cu titlul: 23 august 1944. Documente: 1944 -1945. Vol. III. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985, 612 p.674.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.