Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3559
Title: Izvoarele răscoalei lui Horea= Fontes Seditionis Horianae. Seria B : Izvoare narative. Vol.1 : 1773-1785
Authors: Pascu, Ștefan (redactor)
Edroiu, Nicolae
Bozac, Ileana
Gyémánt, Ladislau
Vollmann, Volker
Neamțu, Alexandru
Feneșan, Costin
Keywords: istorie
izvoarele răscoalelor
răscoala lui Horea
documente
Issue Date: 1983
Publisher: Editura Academiei Republicii Socialiste România, București
Abstract: Cuprins: Introducere generală (Acad. Ștefan Pascu) * Cuvînt introductiv la volumul I (Acad. Ștefan Pascu) * Notă asupra ediției (Colectivul de autori) * Publicarea izvoarelor narative ale răscoalei lui Horea (Acad. Ștefan Pascu) * I. Michael Conrad von Heydendorff (1730-1821), Eine Selbstbiographie [O autobiografie] * II. [Anonim], Tagbuch der merckwürdingen Vorfalle bei den jetzigen wallachischen Unruhen [Jurnalul întîmplărilor neobișnuite din timpul prezentelor tulburări ale românilor] * III. Ioseph Lamasch (1753-1835), Diarium Romano-Catholicae Parochialis Montane Ecclesiae Nagy-Agiensis [Jurnalul bisericii parohiale montanistice romano-catolice din Săcărîmb] * IV. [Anonim], Journal über alle wegen der Wallachischen Unruhen an des Herrn Königlichen Gubernator Excellenz gerade eingelauffene Briefe und Berichte; so wie uber alle von Seiner Excellenz, ausser dem Rath gemachte Verfugungen und Expeditionen, ohne die an das Gubernium eingegangene, des Herrn Commandierenden Generalen Excellenz, von Zeit zu Zeit, brevi manu mitgetheilte Berichte [Însemnări zilnice despre toate scrisorile și rapoartele primite de excelența sa guvernatorul regesc, privitoare la răscoala romînilor, precum și despre hotărîrile și dispozițiile expediate de excelența sa, făcute în afara consiliului, în afară de rapoartele excelenței sale generalul – pe care l-a comunicat din cînd în cînd brevi manu Guberniului] * V. Gyulai Ferenc, Emlékiratai (1716-1787) [Memorii 1716-1787] * VI. [Anonim], Extract des Anfangs der Unruhen, Szalatna den 8-ten Decembris 1784 [Rezumat despre începutul tulburărilor, Zlatnala 8 decembrie 1784] * VII. [Anonim], Summarische Ueberischt der merckwürdigsten Vorfäle während der Volcks Unruhen im Monath Nonember(is) und Decembr(is) 1784, so wie der dawider gemachten Vorkehrungen; nach der Ordnung der Täge, an welchen die Behorden erlassen und Anzeigen eingelauffen und die Befehle an die Behörden erlassen worden sind [Conspect sumar despre întîmplările mai neobișnuite din timpul tulburărilor poporului în lunile noiembrie și decembrie 1784, precum și măsurile de prevenire luate în ordinea zilelor în care au sosit rapoartele și informațiile și s-au transmis autorităților poruncile] * VIII. Johann Friedrich Seiwert, Tagbuch über alles, was der Wallachischen Volks-Unruhen wegen im Jahr 1784 in den Monaten November und December von ihrem ersten Ausbruch an, bis zu ihrer gänzlichen Dämpfung, von Tag zu Tag an das Königliche Gubernium einberichtet so wie was hierauf theils von ihm zur Wiederherstellung der Ruhe verhandelt, veranlasst und an die Uterbehorden verfugt, theils von Allerhochsten Orten allergnadigst verordnet worden (Jurnal despre tot ce s-a raportat la Guberniul regesc privitor la tulburările poporului romîn în anul 1784 în lunile noiembrie și decembrie, zi de zi, de la prima lor izbucnire pînă la înăbușirea lor totală, precum și ceea ce s-a discutat, s-a hotărît și s-o dispus autorităților subordonate pentru restabilirea liniștii, în parte de către Guberinu, înm parte de ceea ce s-a ordonat preamilostiv de către forurile preaînalte) * IX. Ludovicus Siess – Johann Michael Schenk, De annis 1784 et 1785 relationes Domini actuarii Ludovici Siess de tumultu et insurrectione gentis Valachicae in Transsylvania contra nobilitaem et nationem Hungaram ibidem, de tempore in tempus Domino archivario Ioanni Michaeli Schenk Kis Maratonium submissae [Relatările din anii 1784 și 1785 ale domnului secretar Ludovic Siess, despre tumultul și răscoala neamului romînesc din Transilvania împotriva nobilimii și de asemenea împotriva națiunii maghiare, timise din timp în timp la Kis Marton (Eisenstadt), domnului arhivar Johann Michael Schenk] * X. Ignaz von Egermann, Bemerkungen über die, in Siebesburgen Anno 1784 fur geweste Rebellion des Wallachischen Volkes, woher die Grund Ursachen gesucht werden konnte (Observații asupra poporului român din Transilvania întîmplată în anul 1784, unde pot fi căutate cauzale principale și în ce fel vor putea fi stăvilite mai bine în viitor astfel de rătăciri] * XI. [Anonim] Hora erdelyi támadásának es gyilkolasinak diariuma 1784 [Jurnalul atacului și faptelor din Transilvania ale lui Horia 1784] * XII. [Anonim], Detaille derer in Siebenbürgen entstandenen Unruhen derer Wallachischen Unterhanen [Amănunte asupra tulburărilor din Transilvania ale iobagilor români] * XIII. Benkö Jozsef, Erdelyi oláh nemzet kepe. Lefeste III könyvekben Benkö Jószef közep-ajtai pródikator, erdövideki, espres es hárlemi tutományos transagbeli tag [Icoana națiunii romîne din Transilvania, Zugrăvită în trei cărți de Benko Joszef, predicator de Aita de Mijloc, protopop în părțile Ardudului și membru al Societății de științe din Harlem] * XIV. [Ziarul călugărilor minoriți din Arad. Însemnări] * XV. [Anonim], Nemes Hunyad varmegyeben törtent veszdelmek, egetesk, verontasok es pusztitások rovid de igen szmoru summaja [Suma scurtă, dar foarte tristă, a pericolelor arderilor, vărsărilor de sînge și ruinărilor întîmplate în nobilul comitat Hunedoara] * XVI. Rettegi György, Emlekirata (1718-1785) [Memorial (1718-1785)] * XVII.[Anonim], Tekintetes nemes Kolos vármegye nemes rendjeinek az olá támadas alkamatossagaval táborba lett szllasoknak rovid, de igaz leirasa [Descrierea scurtă, dar adevărată, a chipului în care au pornit la oaste nobilii din onoratul și nobilul comitat al Clujului cu prilejul ridicării romînilor] * XVIII. Johann Theodor Hermann, Die Hora*schen Unruhen, 1784-1785, und die Lage der Unterhanen in Siebensbürgen im Allgemainen [Răscoala lui Horia, 1784-1785, și starea iobagilor din Transilvania în general] * Indice (p. 459-486).
Description: Pascu, Ștefan (red.), Edroiu Nicolae, Bozac Ileana, Gyémánt Ladislau, Wollmann Volker, Neamțu Alexandru, Feneșan Costin. Izvoarele răscoalei lui Horea = Fontes Seditionis Horianae. Seria B : Izvoare narative. Vol.1 : 1773-1785 * Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România ; Institutul de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3559
Appears in Collections:Izvoarele Răscoalei lui Horea

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Coperta_Pascu Stefan_Izvoarele Rascoalei lui Horea_Vol I_seriaB.jpgCoperta volumului semnat de: Pascu, Ștefan (red.), Edroiu Nicolae, Bozac Ileana, Gyémánt Ladislau, Wollmann Volker, Neamțu Alexandru, Feneșan Costin, cu titlul: Izvoarele răscoalei lui Horea= Fontes Seditionis Horianae. Seria B : Izvoare narative. Vol.1 : 1773-1785999.84 kBJPEGView/Open
Cuprins_Pascu Stefan_Izvoarele Rascoalei lui Horea_Vol I_seriaB.pdfCuprinsul volumului semnat de: Pascu, Ștefan (red.), Edroiu Nicolae, Bozac Ileana, Gyémánt Ladislau, Wollmann Volker, Neamțu Alexandru, Feneșan Costin, cu titlul: Izvoarele răscoalei lui Horea= Fontes Seditionis Horianae. Seria B : Izvoare narative. Vol.1 : 1773-1785139.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.