Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3442
Title: Lecțiuni de limba și literatura italiană : pentru scòlele secundare din România. Cursul I. Elemente de Gramatică, Lecturi și Traducțiuni.
Authors: Frollo, G. L.
Keywords: limba italiană
manual școlar
grammatica italiană
Issue Date: 1868
Publisher: Typographia „Unirea”, Brăila
Abstract: PARTEA I: Tabla materiiloru * Prefațiune * Elemente de Gramatică * Lecțiunea I. 1. Alfabelulu Italianu - 2. Sunetulu litereloru Italiane în genere. - 3. Particularități în privința vocaleloru - 4. Accentulu gravu și apostrofulu * Lecțiunea II. 5. Particularități în privința consunaneteloru - 6. Consunantele duple - 7. Litere străine - 8. J ca litera italiană * Lecțiunea III. Aplicațiunea reguleloru de pronunciare * Lecțiunea IV. 8. Urmèză aplicațiunea reguleloru de pronunciare * Lecțiunea V. 9. Genuin substantiveloru -10. De unde se atȏrnă genulu substantiveloru comune - 11. Cari terminațiuni suntu masculine, și cari suntu femenine - 12. Genulu substantiveloru dupȏ însemnarea loru - 13. Genulu substantiveloru proprie - 14. Numenile orașeloru - 15. Numenile străine neitalianizate - 16. Substantivele eterogene * Lecțiunea VI. Aplicațiunea reguleloru precedente * Lecțiunea VII. 17. Cumu se formèză pluralulu substantiveloru - 18. Substantivele invariabile la pluralu * 19. Substantivele variabile - 20. Substantivele cu pluralulu în a - 21. Cu pluralulu în e - 22. Cu pluralulu în i * Lecțiunea VIII. Aplicațiunea reguleloru precedente * Lecțiunea IX. 23. Casurile substantivului - 24. Se însemnèză prin preposițiuni - 25. Preposițiunile articulate - 26. Articululu masculinu - 27. S curatu și S necuratu - 28. Articululu femeninu * Lecțiunea X. Aplicațiunea reguleloru precedente * Lecțiunea XI. 29. Formarea proposițiuniloru articulate - 30. Declinarea substantiveloru însocite de articulu - 31. Apostrofulu la articule - 32. Declinarea substantiveloru cu articolele apostrofate - 33. Declinarea nomeniloru proprie * Lecțiunea XII. Aplicațiunea reguleloru precedente * Lecțiunea XIII. 34. Genulu adjectiveloru qualificative - 35. Pluralulu loru - 36. Gradele adjectiveloru - 37 Comparativulu de equalitate - 38. Comparativulu de superioritate - 39. Comparativnlu de inferioritate * Lecțiunea XIV. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecțiunea XV. 40. Superlativulu celu absolutu - 41. Superlativulu în errimo - 42. Superlativulu celu relativu - 43. Diminutivele. Augmentativele și Deteriorativele * Lecțiunea XVI. Aplicațiunea reguleloru precedente * Lecțiunea XVII. 44. Demonstrativele questo, cotesto, quello - 45. Costui, coteslui, colui - 46. Însemnarea acestoru demonstrative - 47. Diversități între ele - 48. Quesli, cotesti, quegli - 49. Particula ne - 50. Particulele ci și vi * Lecțiunea XVIII. Aplicațiunea reguleloru precedente * Lecțiunea XIX. 51. Cele trei forme ale pronumelui relativu - 52. Adverbiulu onde întrebuințatu ca relativu * 53. Relativele întrebuințate ca interogative - 54. Interogativulu chi - 55. Quale, che,cui, chi ca dubitative și exclamative - 56. Chi ca demonstrativu * Lecțiunea XX. Aplicațiunea reguleloru precedente * Lecțiunea XXI. 57. Numerele cardinale - 58. Cari numere cardinale suntu variabile - 59. Numerele ordinale * Lecțiunea XXII. Aplicațiunea reguleloru precedente * Lecțiunea XXIII. 60. Posesivele - 61. Cumu se întrebuințèză - 62. Cumu se potu înlocui - 63. Pronumenile personale - 64. Pronumele reflexivu de persòna III * Lecțiunea XXIV. Aplicațiunea reguleloru precedente * Lecțiunea XXV. 65. Verbele auxiliare - 66. Essere ca auxiliaru - 67. Indicativulu verbului essere * Lecțiunea XXVI. Aplicațiunea lecțiimii precedente * Lecțiunea XXVII. 68. Modulu subjunctivu alu verbului essere - 69. Modulu condiționalu - 70. Imperativulu - 71. Infinitivulu - 72. Gerundivulu - 73. Participialulu * Lecțiunea XXVIII. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecțiunea XXIX. 74. Avere ca auxiliaru - 75. Indicativulu verbului avere * Lecțiunea XXX. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecțiunea XXXI. 76. Urmare și finitu alu conjugării verbului avere * Lecțiunea XXXII. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecțiunea XXXIII. 77. Cându se întrebuințèză venire ca auxiliaru – 78. Indicativulu lui * Lecțiunea XXXIV. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecțiunea XXXV. 79. Celelalte moduri ale verbului venire * Lecțiunea XXXVI. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecțiunea XXXVI. 80. Cele trei conjugări - 81. Indicativulu loru * Lecțiunea XXXVIII. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecțiunea XXXIX. 82. Urmèză și se termină conjugarea verbeloru lodare, perdere și sentire * Lecțiunea XL. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecțiunea XLI. 83 Verbele pronominale - 4. Exemplu de conjugare - 85. Verbele negative * Lecțiunea XLII. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecțiunea XLIII. 86. Neregularități în conjugarea I - 87. Neregularități în conjugarea II - 88. Neregularități în conjugarea III * Lecțiunea XLIV. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecțiunea XLV. 89. Verbele pasive - 90. Conjugarea unui verbu pasivu * Lecțiunea XLVI. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecțiunea XLVII. 91. Natura participieloru italiane - 92. Deosebire între participiulu și gerundiulu - 93. Timpurile, participiului - 94. Participiulu presentu - 95. Participiulu trecutu - 96. Participiurile trecute neregulate - 97. Participiulu fiitoru * Lecțiunea XLVIII. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecțiunea XLIX. 98. Adverbiele de timpu - 99. de locu - 100. de ordinu - 101. de quantitate - 102. de afirmare, de negare și de dubiu - 103. de modalitate - 104. Adverbiele terminate în mente - 105. Gradațiunea adverbieloru * Lecțiunea L. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecțiunea LI. 106. Preposițiuni pure și adverbiale - 107. Preposițiuni urmate de alte preposițiuni – 108. Conjuncțiuni pure și adverbiale - 109. Conjuncțiunile cele mai principale * Lecțiunea LII. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecțiunea LIII. 110. Interjecțiunile inarticulate și cele articulate - 111. La ce corespundu - 112. Interjectiunile cele mai principale * Lecțiunea LIV. Aplicațiunea lecțiunii precedente * Lecturi și Traducțiuni. * Compendiu de Istoria Italiană * Fabule.- I. II Ramarro * II. Il Fanciullo e le Lucciolette * III. Il Fanciullo e i Pastóri * IV. Il Fanciullo ed il Gatto * V. II Rosignuólo e il Gufo * VI. L’Asino in maschera * VII. La Rana e il Pesce * VIII. L’Agnellíno ubbidiénte * IX. La Roșa vera e la Roșa finta * X. Il Padre e i séi Figli * XI. La Róndine e gli altri Uccellétti * XII. La Roșa e lo Spino. PARTEA a II-a:
PARTEA a II-a * Tabula materielor * Prefațiune * Originea și progressulu limbei și literaturei italiane * Analogia între limba italiană și română * Capu I. – Alfabetulu * Secțiunea I. Pronunciațiunea vocaleloru * Secțiunea II. Pronunciațiunea consunanteloru * Capu II. – Accentulu * Capu III. - Regule generale pentru accentulu tonicu * Capu IV. - Semnele pentru cașuri * Capu V. – Articolulu * Capu VI. Genulu numeșoru * Capu VII. - Pluralulu numeloru * Capu VIII. - Femininul substantiveloru * Capu IX. - Femininulu adjectiveloru * Capu X. - Augmentative și diminuitive * Secțiunea I. - Augmentative * Secțiunea II. - Diminuitive * Capu XI. - Comparativele și superlativele * Comparativele: Secțiunea I. - Comparativele de egualitate * Secțiunea II. - Comparativele de superioritate și de inferioritate * Superlativele: Secțiunea. I. - Superlativele relative * Secțiunea II. - Superlativele absolute * Capu XII. - Adjectivele numerale * Secțiunea I. - Numerele cardinale * Secțiunea II. - Numerele ordinale * Secțiunea III. - Numerele multiplicative * Secțiunea IV.- Numerele collective * Secțiunea V.- Numerele distributive * Capu XII. - Pronumele personale * Secțiunea I.- Pronumele personale conjuncte * Secțiunea II. - Pronumele personale absolute * Capu XIV. - Întrebuințarea pronumelor conjuncte * Capu XV. - Întrebuințarea pronumeloru absolute * Capu XVI. - Maniera de a se vorbi și scrie personeloru însemnate * Capu XVII.— Pronumele possessive * Capu VIII. - Pronumele demonstrative * Capu XXIX. - Pronumele relative și interrogative * Secțiunea I. - Pronumele relative * Secțiunea II.- Pronumele interrogative * Capu XX. - Pronumele distinctive, nederminate și negative * Secțiunea I. - Pronumele distinctive * Secțiunea II. - Pronumele nedeterminate * Secțiunea III. - Pronumele negative * Capu XXL - Verbele ausiliarie * Secțiunea I. - Conjugațiunea verbului ausiliariu ESSERE * Secțiunea II.- Conjugațiunea verbului ausiliariu AVERE * Capu XXII. Conjugațiunea verbeloru regulate și neregulate * Secțiunea I.- Conjugațiunea verbeloru regulate * Secțiunea II. - Conjugațiunea verbeloru neregulate * Capu XXIII. - Întrebuințarea moduriloru * Capu XXIV. – Participiele * Secțiunea I. - Participiulu activu * Secțiunea II. - Participiulu passivu * Capu XXV. – Gerundiulu * Capu XXVI. - Construcțiunea * Capu XXVII. — Esemplele inversiuniloru celloru mai întrebuințate * Capu XXVIII – Adverbiele * Capu XXIX - Preposițiunile * Capu XXX. - Conjuncțiunile * Capu XXXI. - Interjecțiunile * Capu XXXII – Ellipsa * Capu XXXIII. – Pleonasmulu * Capu XXXIV – Observațiuni asupra ortografiei italiane.
PARTEA a III-a: APPENDICE: Regulele poesiei Italiene * Prefațiune * Istoria poesiei italiano * Capu I. - Versificațiunea * Capu II. - Accentulu tonicii * Capu III. - Poterea accentului * Capu IV. - Denominațiunea verseloru * Capu V. - Rima * Capu VI. - Metre differente de verse Italiane * Capu VII. - Composițiunile poetice * Dialogue * Dialogu I. - Despre timpu * Dialogu II. - Despre sculare * Dialogu III. - Despre culcare * Dialogu IV. - Despre dejuneu * Dialogu V. - Despre prându * Dialogu VI. - Sespre ciai * Dialogu VII. - Despre cină * Dialogu VIII. - Despre spălătoreasă * Dialogu IX. - Despre cisamaru * Dialogu X. - Despre croitoru * Dialogu XI. - Despre barberu * Dialogu XII - Spre a cumpora și a vinde * Dialogu XIII. - Despre modă * Dialogu XIV. - Despre teatru * Dialogu XVI. - Spre a se sui pe callu * Dialogu XVII. - Despre a visita * Dialogu XVIII. - Despre a întreba despre sănetate și a face complimentele convenabile * Dialogu XIX. - Despre a lua pe cine-va la serviciu * Dialogu XX. - Despre a închiria uă odaiă într’unu otellu * Dialogu XXI. - Despre a lua cu chiria un appartamentu mobilatu * Dialogu XXII. - Despre cât e necessariu spre a scrie. Plecarea și sosirea poștei * Dialogu XXIII - Spre a lua însciințări înainte de a face uă căllătorie * Dialogu XXIV - În momentulu de a se pune în căllătorie * Dialogu XXV - Despre ceea ce se vede în căllătorie, și despre ceea ce pote să se întîmple pe drumu * Dialogu XXVI. - Căllătorii la otellu; întrebări; postă de scrisori * Dialogu XXVII - Spre a lua un callu cu chiriă seu spre a’l cumpera * Dialogu XXVIII. - Despre a cumpăra uă căruță de călleiorie * Dialogu XXIX. - Despre îmbarcarea si despre ceea ce se întâmplă în mare * Dialogu XXX. - Despre desbarcare și’despre visita doganeriloru * Noțiuni și însciințări asupra moduriloru de a căllători prin Italia * Italianisme – Romanisme * Proverbie.
Description: Frollo, G.L. Lecțiuni de limba și literatura italiană : pentru scòlele secundare din România. Cursul I. Elemente de Gramatică, Lecturi și Traducțiuni. Brăila, Typographia „Unirea”, MDCCCLXVIII (1868), 160 p.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3442
Appears in Collections:Manuale școlare din Fondul Pimen

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frollo G L-Lectiuni de limba si literatura Italiană-1868_Coperta.jpgCoperta volumului Frollo, G.L. Lecțiuni de limba și literatura italiană : pentru scòlele secundare din România. Cursul I. Elemente de Gramatică, Lecturi și Traducțiuni. Brăila, Typographia „Unirea”, MDCCCLXVIII (1868), 160 p.2.24 MBJPEGView/Open
1_Frollo G. L.-Lectiuni de limba si literatura Italiana-1868_Partea I.pdfPartea I : Frollo, G.L. Lecțiuni de limba și literatura italiană : pentru scòlele secundare din România. Cursul I. Elemente de Gramatică, Lecturi și Traducțiuni. Brăila, Typographia „Unirea”, MDCCCLXVIII (1868).7.01 MBAdobe PDFView/Open
2_Frollo G. L.-Lectiuni de limba si literatura Italiana-Gramatica Italiană-1868_Partea II.pdfPartea a II-a : Frollo, G.L. Lecțiuni de limba și literatura italiană : pentru scòlele secundare din România. Cursul I. Elemente de Gramatică, Lecturi și Traducțiuni. Brăila, Typographia „Unirea”, MDCCCLXVIII (1868).16.25 MBAdobe PDFView/Open
3_Frollo G. L.-Lectiuni de limba si literatura Italiana-Appendice_Partea III.pdfPartea III : Frollo, G.L. Lecțiuni de limba și literatura italiană : pentru scòlele secundare din România. Cursul I. Elemente de Gramatică, Lecturi și Traducțiuni. Brăila, Typographia „Unirea”, MDCCCLXVIII (1868).3.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.